Saga > taS > Innihald

yo'SeH daily 'ej nano cmm leH

'e' lulIngmeH'aD HablI'laH baj effectively nI'taHvIS, nuqneH QaQ yo'SeH wanI'vam yabqechlIj neH pol 'ej routine leH 'aD HablI' Qu'.

yIDIl-nIS leH DuHIvDI' nanoCMM. vaj luq DubelmoHchugh cmm QIH ngeH Sum nano branch wey pagh nano marketing 'ej chavmoH botlh.

1. Hap 'u' everyday leH

item operating Se' lo'

Dev mIw Say' vIlopQo' jay' 120 aviation gasoline jen

absorbent cotton cotton cloth jenwI' Dev mIw Say' pagh

2. HoS 'ej HoS DoH.

1) HoS mIw

medical absorbent cotton pagh lint-tlhab cotton vIlopQo' jay' 120 aviation gasoline ngoSmo' 'ej vaj 'oH QaD chenmoH) firstly. DevwI' worktable je cotton 'ej Say'.

jotlhmeH obstacles cmm juH Sanmaj'e' 'aD mev tu'lu' Check b).

[taH) poS leQ choptaHvIS jejlaw' je mechanical joH rop gauge, working joH rop check vaj wej tach qup HoS 5.5.

d) HoS tlhe'

e) tlhe' yISeH cabinet HoS

f) tlhe' De'wI'

g) Start rational-HuvHa' software

tlhe' h) chach boch chemvaH Ho'Du' SeH cabinet luch 'ej pong clockwise rotation.

tlhe' i) QoQ 'IH lIng chach button SeH box.

nejwI' tajvaj a0b0 jIr 'ej vaj juH so as to vum 'ay' measurement start cmm j).

2) HoS DoH mIw

) nejwI' tajvaj a90b180 jIr

controller Quv pong ghop 'e' b je ghaH) teq 'obmaQ bIr mIw wIje'laHbe'chugh vaj HablI' near to mung.

[taH) chach button ghop controller SeH cabinet 'ej yuv.

d) mej vo' rational-dimis software.

e) tlhe' DoH De'wI'

f) tlhe' DoH SeH cabinet HoS

g) tlhe' DoH HoS

h) tlhe' DoH jejlaw' compressor yapbe'mo'

DubelmoHchugh maHvaD yu' 'ej QuQ vIvoqHa' pagh qeS inform

e-mail:overseas@cmm-nano.com