Saga > taS > Innihald

'utmo' Dujvam Manual, semi-automatic 'ej naQ-automatic cmm

Sep 22, 2016

'aD HablI' Quv wej(cmm) 'eblIj 'aD HablI' laH geometric tu'lu'bej, 'ab 'ej gho wav 'emvo' poHmey scope circumference 'oS jIHMej. laH wav 'oH vaj Segh manual, semi-automatic 'ej fully automatic.

semi-automatic cmm, compared je automatic cmm, HutlhnaQ automatic needle nejwI' pat. HeghDI' 'aD Qap-'ay' according to ghun, wa'logh pIm tajvaj nejwI' transform, ghob'e' artificial transformation ngat.

in terms of accuracy, 'aD Quv manual wej HablI' watlh manual yo'SeH, vaj random Qagh law' automatic Segh. naQ-automatic Quv 'aD HablI', semi-automatic, compared fully automatic cmm je automatic SeH pat DeSDu' measurement, baS laH qeng batch 'aD vegh programming poH. vaj compared je wej manual Quv HablI' 'aD, detection efficiency ghaHmo' Dub Segh automatic.

in terms of 'ay', pat, yISeH manual Segh qaSchoH tu'lu' pagh ghotvetlhDaq vaj 'ay' relatively 'eS. je Sa' requirement jen ghaj manual Segh 'orwI', chaq latlh SIQpu'bogh 'orwI', laH, qatlh SIch veb accuracy. generally, vaj inspecting amount mach 'ej accuracy jen, laH manual cmm DawIvpu'. be 'utmo' Dujvam muSujmo' semi-automatic Segh qaStaHvIS 'ay' taHtaHghach automatic cmm 'ach 'aD efficiency, fully automatic HablI' Dunmo'.

DubelmoHchugh maHvaD yu' 'ej QuQ vIvoqHa' pagh qeS inform

e-mail:overseas@cmm-nano.com