Saga > taS > Innihald

Calibration ghot'e' luH cmm nejwI' Inspection moH

Sep 01, 2016

nejwI' pat ngaQHa'moHwI'mey 'ay' wej Quv 'aD machine(cmm), baS rewbe'mey'e' DanoHmeH Qap-'ay' ghor 'aD. 'ej SoQ relationship Qap efficiency precision wej Quv 'aD HablI' je ghaj. nuqDaq pagh 'Itlh 'aD nach tu'lu', tu'lu' pagh outstanding QaptaHvIS cmm.

cha' ngoQ 'elbogh ghaj cmm nejwI' calibration: compensation diameter ruby ghItlhwI' Hev 'ej SabtaHbogh pIm tajvaj, ghItlhwI' 'aD accurately relationship cher. precision calibration Hoch wo' Sov wIHutlh nejwI' calibration accuracy. qaStaHvIS calibration nejwI', tlha'wI' qay' vaj yIqIm wej Quv 'aD HablI' surveyor:

1. 4 * 30 ghItlhwI' Hutlh extension lo' wIv appropriate 'aD ghItlhwI' 'ej extension, Sa'. 'uchlu'chu'bogh ghItlhwI' 'ej moQ jom, wipe choSay'moHlaH ghItlhwI' 'ej moQ pong anhydrous alcohol.

2. qaSpu'DI' calibration nejwI', vaj qeng nejwI' calibration accuracy verification 'e' yIQoy, validation ghun deviation pagh gauge wa' bom vIqawbej known pong software, ghobe' puS 30 mm 'ej bot naQmoH wanI'mey HIjmeH validation Dumerbe' gage.

3. vaj pol 'aD speed nejwI' calibration je targh accuracy calibration. especially nuv yIlo' poH nI' pagh pIj, ghorgh 'aD speed nejwI' calibration pIm, je QujmeH moQ ruby diameter compensation diameter ghaH pIm.

4. vaj 'e' chenmoH Qagh 'u', 'e' leghmo' pe'vIl SaQ nejwI' calibration ghot'e' vaj qel jotlhmeH luH pong tlha' meq pagh wej: wa'DIch, wej wiped, vaj wiped Say' qaSpu'DI' check yImuH; nejwI' moQ pagh chutmeyvam je ngo' nejwI' nach, Hoch vaj ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI'. DevvIpghach, 'oH potlh Dun choH ghaj Dev lunaDHa' straightness, Hoch vaj checked vegh displacement calibration precision. pI'lIpoS bot, vaj timely Say' 'ej lIS jejlaw' cushion. vaj 'e' 'oHbe' motlh, vaj qel diameter tu' chaq vIchel Say' pagh diameter input moQ wipe motlh.


DubelmoHchugh maHvaD yu' 'ej QuQ vIvoqHa' pagh qeS inform

e-mail:overseas@cmm-nano.com